Loading...

Můj smysl života

Věříš, že je na síti možná vážná diskuze na hlubší témata?

Úplná pravidla druhého kola soutěže

Tento dokument obsahuje úplná pravidla pro druhé kolo soutěže „Můj smysl života“ (dále jen „soutěž“).

1. Pořadatelé soutěže:

Česká křesťanská akademie, z. s., se sídlem Vyšehradská 320/49, 12800, 128 00 Praha, IČ: 15887472, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 1179

a

Kristián, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Výstupní 1129/6, PSČ 10100, IČ: 63076331, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 36363.

(společně dále jen „Pořadatel“).

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 1. 12. 2017 do 30. 6. 2018 včetně.

3. Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která dosáhla alespoň věku 15 let a není starší než 25 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“), která splní podmínky této soutěže. Videa z prvního kola soutěže nemohou být přihlášena do kola druhého.

4. Princip soutěže

Záměrem soutěže je zjistit, zda dnešní teenageři jsou schopni komunikovat přes tak zvaná nová média i hlubší a závažnější témata, než jsou ta stávající – která často kloužou jen po povrchu. Pořadatel proto pořádá soutěž pro mladé ve věku od 15 do 25 let na téma: „Co je smysl života“.

Pro účast v soutěži musí účastník vlastní tvůrčí činností vytvořit krátké video v délce maximálně 3 minut a umístit ho na server www.youtube.com. Účastník nesmí do videa zařadit takový obsah (zejména autorská díla a jiné předměty ochrany dle autorského zákona), který by porušoval práva třetích osob. Video nesmí porušovat právní předpisy České republiky a musí být v souladu s pravidly pro umístění videí na www.youtube.com.

Do soutěže se přihlásí účastník tím, že prostřednictvím webového formuláře na stránkách www.mujsmyslzivota.cz odešle odkaz na své video umístěné na www.youtube.com a zároveň pošle svoje identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště a emailovou adresu.

Odesláním odkazu na video a svých identifikačních údajů účastník vyjadřuje souhlas s těmito pravidly.

Odkazy na videa soutěžících se současně budou uveřejňovat na webu soutěže www.mujsmyslzivota.cz, k čemuž soutěžící výslovně poskytuj souhlas dle čl. 8 těchto pravidel.

Videa soutěžících budou posouzena porotou, kterou si pořadatel zvolí. Porota z videí vybere devět nejlepších, která budou oceněna takto:

  1. Soutěžící, který je autorem videa umístěném na prvním místě, obdrží poukaz na odběr zboží společnosti Alza.cz a.s., IČ: 27082440, se sídlem: Praha 7, Jateční 33a, PSČ 17000 (dále jen „Alza“) v hodnotě 1.500,- Kč
  2. Pořadatel dále bude udělovat i desátou cenu - diváckou, a to podle počtu hlasů „to se mi líbí“ (lajků) u jednotlivých videí umístěných na www.youtube.com. Soutěžící, který je autorem videa s největším počtem takových hlasů, obdrží poukaz na odběr zboží společnosti Alza v hodnotě 1.500,- Kč.

Výhru v soutěži není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

5. Vyloučení ze soutěže

Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka a sourozenec.

Ze soutěže jsou dále vyloučeni účastníci, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům soutěže.

Pořadatel je kdykoliv oprávněn vyřadit ze soutěže videa, která dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv důvodu nevhodná, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

6. Vyhlášení výherců a předání výher

Výherci budou vyhlášeni do 30. 7. 2018 na webových stránkách www.mujsmyslzivota.cz.

Pořadatel kontaktuje výherce pomocí emailové zprávy, a to nejpozději do 5 pracovních dní od jejich vyhlášení. Výhry jednotlivým výhercům budou následně Pořadatelem zaslány poštou na výhercem sdělenou doručovací adresu v České republice. Neodpoví-li výherce na pořadatelem zaslanou zprávu o výhře nejpozději do 7 dní ode dne odeslání zprávy o výhře Pořadatelem, výherce ztrácí nárok na výhru a taková výhra nebude zařazena zpět do soutěže.

7. Práva a povinnosti Pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly; dále má právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit a to tak, že změnu/ukončení vyhlásí na webových stránkách www.mujsmyslzivota.cz.

Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

Žádnou z výher či účasti v soutěži není možné vymáhat soudní cestou.

Pořadatel nenese zodpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou v souvislosti s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

8. Zpracování osobních údajů, osobnostní práva, autorská práva

Účastí v soutěži uděluje soutěžící Pořadateli souhlas, aby při organizaci soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci účasti - zejména jméno, příjmení, e-mailová adresu, adresu bydliště, případně dalších údajů poskytnutých Pořadateli v souvislosti se soutěží, a to výlučně za účelem vyhlášení a oznámení případné výhry, a to na dobu nejdéle 1 roku od ukončení soutěže. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení ze soutěže, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručena před jejím předáním.

Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bezplatně podobiznu účastníka a jméno, příjmení v souvislosti se soutěží a s umístěním jeho videa na stránkách www.mujsmyslzivota.cz, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Účastník soutěže může toto svolení kdykoli odvolat. Odvolání svolení je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení ze soutěže, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručena před jejím předáním.

Soutěžící - autor výslovně uděluje Pořadateli bezplatnou výhradní licenci k užití všech předmětů ochrany dle autorského zákona zařazených do jeho videa, a to sdělováním veřejnosti na webových stránkách www.mujsmyslzivota.cz po dobu 1 roku od ukončení soutěže (dále jen „licence“). Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Soutěžící je oprávněn licenci vypovědět i před uplynutím doby jejího trvání. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení Pořadateli a má za následek vyloučení ze soutěže, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručena před jejím předáním.

Účastník ručí za to, že je jediným autorem videa, a že jeho video neporušuje právní předpisy ani jakákoliv práva třetích osob. Účastník bere na vědomí, že jednou zveřejněné video se může na Internetu šířit mimo vůli Pořadatele a za takové šíření již Pořadatel neodpovídá.

Pořadatel tímto rovněž informuje účastníky, že na stránkách www.mujsmyslzivota.cz mohou využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

9. Závěrečná ustanovení

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli.

Tato úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti umístěna na www.mujsmyslzivota.cz.

Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi Pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

V Praze, dne 1. 12. 2017

Dr. Robert Řehák, koordinátor soutěže

Přihlásit video

Zde můžeš přihlásit svoje video

Údaje ke zveřejnění:
Údaje pro interní potřebu soutěže:
Pole označená hvězdičkou jsou povinná, údaje pro interní potřebu soutěže nebudou zveřejňovány.